18 październik - Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - Aktualności - KPP Rawicz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

18 październik - Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 16.10.2017

W najbliższą środę z okazji Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi rawiccy policjanci przeprowadzą działania prewencyjne pod kryptonimem „Handel Ludźmi”. W działaniach udział wezmą policjanci pionu prewencyjnego tj. dzielnicowi oraz funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego, policjanci pionu kryminalnego oraz z Wydziału Ruchu Drogowego.

Celem działań jest przeciwdziałanie procederowi handlu ludźmi poprzez podniesienie przede wszystkim świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska oraz zwrócenie uwagi na mogące wystąpić niebezpieczeństwa w tym obszarze.

Policyjny profilaktyk radzi, co zrobić by nie stać się ofiarą handlu ludźmi – przede wszystkim mieć świadomość o zagrożeniu, wiedzieć jakie są współczesne formy handlu ludźmi i gdzie szukać pomocy, ale także bardzo ważne jest to, by reagować i nie być obojętnym na krzywdę drugiej osoby.  

A co warto wiedzieć?

GENEZA HANDLU LUDŹMI

Niewolnictwo (obecnie handel ludźmi) jest jedną z najstarszych formacji społecznych. Istniało nieprzerwanie od starożytności, przez okres średniowiecza aż po czasy współczesne i nadal istnieje. Niewolnictwo zawsze miało i ma na celu aspekt finansowy – sprowadzało się do zmuszania niewolnika do nieodpłatnej pracy i czerpania korzyści przede wszystkim majątkowych przez ówczesnych właścicieli a obecnie przez grupy przestępcze.

Wraz z rozwojem niewolnictwa powstawały organizacje sprzeciwiające się tej formie wyzysku człowieka przez człowieka. Niewolnictwo zakazane zostało we wszystkich krajach świata, ale ten rodzaj przestępczości z uwagi na jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi nielegalnego biznesu obok handlu narkotykami i bronią funkcjonuje niemalże we wszystkich krajach świata. Współczesne niewolnictwo przybiera nowe, nieznane w historii formy. Międzynarodowa Organizacja Pracy zdiagnozowała dwie podstawowe formy handlu ludźmi, które przynoszą w skali świata zysk w wysokości około 150 mld dolarów rocznie, z czego dwie trzecie przypada na prostytucję – międzynarodowy handel kobietami przez organizacje mafijne na całym świecie w celu eksploatacji seksualnej oraz międzynarodowy handel dziećmi jako tania siła robocza, uprawiany głównie w krajach Azji i Afryki.

DEFINICJA HANDLU LUDŹMI - jak współcześnie należy rozumieć to zjawisko?

Definicja pojęcia „handlu ludźmi” pojawiła się w prawie międzynarodowym dopiero w 2000 r., kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (tzw. protokół z Palermo).

Polskie prawo karne od czasu odzyskania niepodległości zawierało przepisy karne zakazujące handlu kobietami i dziećmi oraz wywiezienia innej osoby za granice kraju w celu uprawiania zawodowego nierządu (Kodeks karny z 1932 r.), handlu kobietami nawet za ich zgodą oraz handlu dziećmi, dostarczania, zwabiania lub uprowadzenia w celu uprawiania nierządu innej osoby (k.k. z 1969 r.) oraz uprawiania handlu ludźmi nawet za ich zgodą, zwabiania lub uprowadzania innej osoby w celu uprawiania przez nią prostytucji za granicą oraz oddanie osoby w stan niewolnictwa i uprawianie handlu niewolnikami (k.k. z 1997 r.) lecz w żadnych z tych kodeksów nie zostało wyjaśnione, jak należy rozumieć handel ludźmi. Dopiero nowelizacja kodeksu karnego w 2010 r. wzorując się na definicji protokołu z Palermo zawarła legalną definicję, która brzmi:

Handlem ludźmi jest :

 • werbowanie,
 • transport,
 • dostarczanie,
 • przekazywanie,
 • przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
 • przemocy lub groźby bezprawnej,
 • uprowadzenia,
 • podstępu,
 • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą
 • w celu wykorzystania osoby, nawet za jej zgodą, w szczególności w:
 • prostytucji,
 • pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania,
 • w pracy lub usługach o charakterze przymusowym,
 • w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka,
 • w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.

Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wyżej wymienione.

Kodeks karny w art. 8. przepisów wprowadzających k.k. zakazuje również niewolnictwa, jest zdefiniowane jako stan zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności.

Polska na mapie Europy w przestępstwie Handlu Ludźmi. Stan przestępczości.

Biorąc pod uwagę aktualny stan tej kategorii przestępczości Polska jest:

krajem pochodzenia (ofiary handlu ludźmi pochodzące z Polski)

 • Europa Zachodnia (Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Holandia, Belgia, Austria);
 • Europa Południowa (Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Francja, Portugalia) i Afryka Północna (Maroko);
 • kraje skandynawskie. Szwecja, Finlandia, Norwegia;

przeznaczenia dla ofiar handlu ludźmi pochodzących z Europy Środkowowschodniej (Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Rosja, Mołdawia) oraz Dalekiego Wschodu;

tranzytowym dla ofiar handlu ludźmi pochodzących z  Europy Środkowowschodniej (Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Rosja, Mołdawia) oraz Dalekiego Wschodu.

Potencjalne ofiary Handlu Ludźmi to osoby małoletnie, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, poszukujące pracy za granicą, bez znajomości języka, prawa i kultury kraju, w którym się znalazły.

POLICJA W WALCE Z HANDLEM LUDŹMI

W polskiej Policji pierwsze komórki zajmujące się zwalczaniem tej kategorii przestępczości zostały utworzone w 2006 roku – w Komendzie Głównej Policji oraz komendach wojewódzkich i Stołecznej Policji, a w 2011 roku także w Centralnym Biurze Śledczym (obecnie Centralnym Biurze Śledczym Policji). Aktualnie na poziomie Komendy Głównej Policji w Biurze Kryminalnym funkcjonuje Wydział do walki z Handlem Ludźmi, zespoły w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji i policjanci – koordynatorzy w pozostałych jednostkach Policji. Policjanci z tych komórek zajmują się ujawnianiem przestępstw, pomocą ich ofiarom wraz z podmiotami pozapolicyjnymi świadczącymi taką pomoc, wykrywaniem ich sprawców i zapobieganiem ich popełniania.

W przypadku zauważenia przez osoby zdarzenia, które może świadczyć, iż jakaś osoba jest wykorzystywana i może być ona ofiarą Handlu Ludźmi należy niezwłocznie poinformować Policję na ogólnodostępny numer 112 lub 997. W Wydziale do walki z Handlem Ludźmi funkcjonuje także telefon 664 – 974- 934 oraz skrzynka e-mailowa: handelludzmibsk@policja.gov.pl. Podejrzenie wykorzystywania seksualnego dziecka można zgłosić na stronie https://www.stopseksturystyce.fdds.pl

FORMY HANDLU LUDŹMI TO M.IN.:

 • praca przymusowa, wyzysk pracowniczy,
 • wykorzystywanie seksualne,  
 • handel organami,
 • zmuszanie do żebractwa i drobnych przestępstw,
 • zmuszanie do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA:

Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. - art. 189a §1 kodeksu karnego


Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. - art. 189a §2 kodeksu karnego

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Wybrane podmioty zaangażowane we wspieranie przeciwdziałania handlu ludźmi i pomoc ofiarom:


Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@pol.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel. / faks:
+48 22 616 02 68
+48 22 616 03 14
e-mail: biuro@fdds.pl


ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi
skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
24h linia wsparcia: 0 801 24 70 70
tel. (+48 22) 654 70 70
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: itaka@itaka.org.pl

Ogólnopolska sieć organizacji pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi
www.przeciwkohandlowiludzmi.pl
skr. poczt. nr 5, 00-956 Warszawa
tel. +48 22 622 19 85
fax +48 22 622 19 85
e-mail: siec2014@strada.org.pl


Przydatne linki:

http://www.handelludzmi.eu

http://www.pomocpokrzywdzonym.pl

https://poland.iom.int

 

źródło w/w treści - http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/31506,Europejski-Dzien-Przeciwko-Handlowi-Ludzmi.html