Pamiętajmy o bezdomnych - Aktualności - KPP Rawicz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pamiętajmy o bezdomnych

Data publikacji 14.12.2017

Okres jesienno-zimowy oraz związane z tym znaczne obniżenie się temperatury zewnętrznej niesie dla osób bezdomnych zagrożenie utraty życia z powodu wychłodzenia organizmu. Wiele z tych osób, pomimo świadomości tego zagrożenia, nie zmienia w tym czasie trybu życia, nie chce lub nie jest w stanie zapewnić sobie właściwej opieki i nie szuka właściwej ochrony przed chłodem.

Bezdomność to poważny problem społeczny, który budzi u policjantów największe wątpliwości prawne, a niekiedy dylematy moralne. Należy pamiętać, że osoby bezdomne to w większości ludzie niezaradni, bez ciepłej odzieży, głodni i zmarznięci.

Żyjąc w niedostatku są bardziej niż inni narażeni na utratę zdrowia lub życia i potrzebują pomocy. Niechlujny, niekiedy odradzający wygląd osób bezdomnych, podejrzenia o choroby, skłonności do alkoholu, praktyki nachalnego żebractwa, w odbiorze społecznym stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przeciętnego Polaka posiadającego tak utrwalony obraz bezdomnego nie interesuje już istota problemu. Dlaczego te osoby stały się bezdomnymi?, czy są głodni?, gdzie ich umieścić?

Brak pomocy najbliższych, ograniczenia ruchowe, wędrowny tryb życia oraz uzależnienia mogą stanowić przyczynę utraty życia z powodu wychłodzenia organizmu. Nadużywany w tych warunkach alkohol w znacznym stopniu zwiększa zagrożenie. Niebezpieczeństwo to dotyczy głównie osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, samotnych. Statystyki wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, w tym także przez Policję, działań ochronnych w tym zakresie, każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu.

Policjanci woj. wielkopolskiego podejmują czynności zmierzające do udzielenia niezbędnej pomocy bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki, m.in.:

- współpracują z administracją samorządową oraz gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, celem realizacji zadań w zakresie postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi natychmiastowej opieki,

- angażowani do działań prewencyjnych we współpracy z Policją są przedstawiciele innych służb i instytucji zajmujących się pomocą i opieką socjalną,

- organizowane są działania we współpracy ze strażą gminną/miejską celem niesienia pomocy osobom bezdomnym oraz wymagającym opieki  w związku z okresem zimowym,

- policjanci dokonują systematycznej penetracji prawdopodobnych miejsc przebywania bezdomnych (dworce, klatki schodowe, kanały ciepłownicze, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe) i podejmują interwencje w każdym przypadku, w którym pomoc bezdomnemu jest niezbędna. W przypadku ujawnienia osób przebywających w tych miejscach, Policja oraz inne współpracujące służby porządkowe, doprowadzają te osoby do noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub innych miejsc, w których mogą one otrzymać niezbędną pomoc. Policjanci pełniący służbę mają obowiązek zwracania szczególnej uwagi na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na zamarznięcie,

- w środkach masowego przekazu rozpowszechnianie są informacje o adresach miejsc i ośrodków pomocy osobom bezdomnym i samotnym,

- policyjne służby dyżurne posiadają aktualne wykazy działających na podległym terenie instytucji, do których mogą być kierowane osoby bezdomne oraz inne osoby wymagające opieki.

Prowadzone działania mają na celu ograniczenie tragicznych wydarzeń spowodowanych często przez niskie temperatury jakie występują w okresie jesienno-zimowym. 

Wykaz instytucji udzielających pomocy bezdomnym:

1.     MGOPS w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, tel. 065-545-40-37,

2.     MGOPS w Bojanowie, ul. Rynek 12, tel. 065-545-63-93,

3.     MGOPS w Jutrosinie, ul. Rynek 24, tel. 065-547-11-63,

4.     MGOPS w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, tel. 065-547-45-07,

5.     GOPS w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, tel. 065-547-86-12.

Noclegownia

udzielająca pomocy osobom bezdomnym na terenie powiatu rawickiego:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Towarowa 10 – noclegownia dla bezdomnych, tel. 065-529-22-08.